Bli medlem

För att bli medlem betalar du in 100 kr till postgiro 83 556 24 -1. Skicka gärna ett mail till bodil.strom-holst@slu.se i samband med inbetalningen för att vara säker på att inte missa något utskick. 

Konferenslänkar

Society for theriogenology  1-4/7 2018
Milwaukee, Wisconsin, USA

https://www.therio.org/page/2018TherioConf?


22nd Annual ESDAR Conference 2018
University of Cordoba, Spain
27/09/2018 - 29/09/2018

http://www.esdar.org/

Guldkorn från EVSSAR-kongressen 26/9-14, skrivna av Helene Alm

Först ut var professor Tsutsui, en äldre japan som med pigga ögon berättade på japanska med simultantolkning
om sin forskning på hundsperma. Det var hans förhoppning att vidareutveckling av pellets för spermafrysning ska
kunna leda till att man i ramtiden ska kunna inseminera med fryst sperma intravaginalt.
Det var roligt att få ett ansikte på en sådan produktiv författare.
 
Gary England pratade om livmoderns respons på spermadeposition. Spermierna lagras vid livmoderns epitel. Därifrån
transporteras de till tuba uterina där de väntar på att fertilisera ett ägg.
Vid parning utlöses uteruskontraktioner. Liknande kan simuleras genom distension av vestibulum och stimulering av vaginas
dorsala vägg. Kontraktionerna verkar ha betydelse både för spermietransport och för att avlägsna döda spermier, bakterier mm
ur livmodern. Seminalplasma och prostatasekret ökar genomblödningen i uterus. Vid AI fås bättre dräktighetsresultat om
prostatasekret deponeras samtidigt med sperman.
Vid CEH ses fler PMN efter AI vilket verkar ha samband med reducerad fertilitet. Vid CEH ses också färre livmoder-
kontraktioner efter parning samt sämre genomblödning av uterus.
Detta leder till att livmodern inte kan rena sig lika bra, innehåller därmed lite vätska längre tid efter löp än normala tikar.
 
Professor Nauwynck är en entusiastisk herpesforskare som kunde berätta att valpdödlighet före 24 timmars ålder är inte
herpes. Han ansåg inte att herpes orsakar nedsatt fertilitet och fosterdöd, bara död av späda valpar vid smitta sent i dräktigheten.
Sluta ge herpes skulden för allt och utför diagnostik istället.
Resistens mot antivirala medel kan utvecklas.
 
HN Ververidis från Grekland berättade om TVT, en smittsam tumör som hos tik ses till 95% i vestibulum och hos hanhund
till 81% ses på bulbus glandis (alltså inte lätt att se om man inte tittar efter). Orsakar blodiga flytningar från penis eller vulva.
Tumören växer i ca 6 mån och stannar sedan i växten. Kan sedan både självläka och metastasera.
Kirurgi är kontraindicerat.
Brucellos sprids progressivt över världen. Den överlever i fryst sperma. Ger vaga symtom som dålig päls, minskad vikt, nedsatt
ork. Diskospondylit. Inga optimala tester finns.
 
Marek Switonski: Terminologi- könsdeterminering- gonader, könsdifferentiering- yttre genitalia.
Vanligaste DSD är XX med ambigous genitalia (förstorad clitoris). Verkar vara ärftligt med recessiv nedärvning men genen har inte
idenifierats.
 
Sabine Schäfer- Somi pratade om infertilitet hos hanhund.
 
Auke Schaefers-Okkens pratade om kisspeptin, ett hormon som i framtiden kan komma att användas för kemisk katrering.
 
Andrea Münnich pratade om postpartumsjukdomar. Hon ansåg att dräktighetstoxikos kunde diagnosticeras vid höga levervärden
under dräktighet utan annan förklaring.
 
Andreas Haga från Norge pratade om kejsarsnitt. I Brodbelts undersökning från 2008 sågs 1% mortalitet vid kejsarsnitt (alltså
hos mamman). Det är aspirationsrisk pga stor livmoder som trycker på magsäcken, flera som dog gjorde det av peumoni.
Han använde propofol och sedan isofluran. Lokalbedövning. Fentanyl då valparna tagits ut. Sedan Buprenorphine och en dos 
NSAID. 
 
Hanna Mila pratade om späda valpar. Man ser 20% mortalitet fram till 8 v ålder. Riskfaktorer för död är lågt APGAR, låg födelsevikt,
viktnedgång över 5% första dagen.
Mjölkens innehåll av IgG halveras på laktationens andra dag. Hon ansåg inte att man fick bra effekt av att ge serum för att
kompensera för dåligt intag av kolostrum.
 
Magda Wanke en eldsjäl för bekämpning av brucellos berättade att vid brucellos kan hunden vara helt symtomfri. Ingen 100%
diagnosmetod finns. Ingen effektiv ehandling finns. Det får stora konsekvenser för uppfödaren när en hund smittas.
RSAT är bästa testet.
 
Från postrarna: suprelorin verkar fungera bra på honkanin men är opålitligt på hankanin.

Årsmöte Svenska sällskapet för smådjursreproduktion                                   2016-10-16, Sigtuna
              
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Ann-Sofi Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppet
                                                                                           
§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Ann-Sofi Bergqvist till mötesordförande
 
§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Ulrika Hermansson till mötessekreterare
 
§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bodil Ström Holst och Annelie Eneroth
 
§ 5 Årmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
 
§ 6 Godkännande av föredragningslista
Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan
 
 § 7 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen lägga denna till handlingarna
 
 § 8 Revisionsberättelse
Revisor kunde ej delta i årsmötet pga. sjukdom så årsmötet kunde inte ta del av någon revisionsberättelse.
 
 § 9 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet till styrelsen under förutsättning att revisorn inte haft några anmärkningar.
 
§ 10 Verksamhetsplan
Planen är att genomföra en kurs under 2017
 
 § 11 Val av ordförande
Till ordförande på 1 år omvaldes Ann-Sofi Bergqvist
 
§ 12 Val av övriga ledamöter
Som kassör omvaldes Helene Alm på 2 år
Jenny Holmberg valdes som sekreterare på 2 år
Mattias Dahlman valdes som suppleant på 2 år
 
 § 13 Val av revisor
Till revisor valdes Birgitta Karlsson
 
§ 14 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant valdes Catarina Kjellerstedt
 
§ 15 Valberedning
Till valberedning valdes Ulrika Hermansson och Åsa Vilson
 
 § 15 Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kr per år
 
  § 16 Övriga frågor
Beslut om att starta en e-postlista i föreningen
 
§ 17 Motioner
Inga motioner fanns att behandla
 
§ 18 Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarande årsmötet avslutat

Protokoll från årsmötet som hölls i Nice 151010


 Ordföranden Karin Löfqvist förklarade mötet öppet.
Styrelsen presenterade sig. Karin L valdes till mötets ordförande och Helene Alm till sekreterare.
Som justerare valdes Cecilia Hässler-Pettersson och Maria Edler.
Årsmötets kallelse godkändes.
Birgitta Karlsson läste delar av verksamhetsberättelsen. Konstaterades att 2014 gick med 67 tusen kr i vinst och att
290 tusen finns i balansräkningen. Revisionsberättelsen presenterades. Revisorn Cecilia H-P tillstyrkte ansvarsfrihet
för styrelsen. Årsmötet tillerkände styrelsen ansvarsfrihet.
Ingen budget för 2016 har gjorts då det årets kurs ännu ej är planerad. 2015 års kurs är planerad att gå med ett visst
underskott.
Karin L avgår som ordförande. Till ny ordförande valdes Ann-Sofi Bergqvist.
Birgitta K avgår som kassör. Ny kassör blir Helene A.
Ulrika Hermansson övertar rollen som sekreterare. Åsa Vilson kvarstår som suppleant. Som ny ledamot invaldes Suzanne
Sandquist. Ulrika, Helene och Åsa är valda på 2 år och har ett år kvar. Suzanne och Ann- Sofi valdes på 2 år.
Till revisor återvaldes Cecilia  H-P. Revisorssuppleant är Catarina Kjellerstedt.

Medlemsavgiften fastställdes till 100:-.

För andra gången behandlades frågan om en stadgeändring som innebär att sällskapet alltid ska ha 100 tusen kr i kassan
som skydd för oförutsedda händelser i samband med anordnande av kurs, samt frågan om att årsmötet inte måste
utannonseras i veterinärtidningen. Årsmötet biföll dessa ändringar och därmed har stadgarna ändrats i enlighet med
detta.

Karin L och Birgitta K avtackades.

Mötet avslutades.