Sällskapet för Smådjursreproduktion är en ideell förening för veterinärer med intresse för smådjursreproduktion. Föreningens ändamål är att hjälpa medlemmarna att hålla sig ajour med aktuella rön inom ämnet genom att informera om nyheter, kongresser, litteratur etc.

 

Medlemmarna samlas en gång per år för utbyte av erfarenheter, vidareutbildning samt för att avhålla årsmöte. Styrelsen sammanträder därutöver vanligen i form av telefonmöten några gånger per år. Kursdag och årsmöte brukar hållas varje vår.
Kolleger som är intresserade av att vara med i Sällskapet för smådjursreproduktion är varmt välkomna att anmäla sig till styrelsen! Vi har idag drygt 70 medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 Kr per år och sätts in på pg 835 56 24 - 1, Sällskapet för smådjursreproduktion. Ange namn, adress samt e-mailadress om du har på talongen. Har Du några frågor kontakta gärna oss i styrelsen!

 

Styrelsen

Bodil Ström-Holst, Ordförande
Jag är universitetslektor på institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU och arbetar med forskning, undervisning och klinik inom reproduktion och diagnostik. Hund och katt är de djurslag jag arbetar mest med både kliniskt och forskningsmässigt, men inom diagnostiken (framför allt reproduktionsendokrinologi) arbetar jag även andra djurslag. Jag disputerade 1999 på en avhandling om frysning av hundsperma och blev docent i reproduktion 2007. Jag erhöll AI-kompetens för hund 1992 och för katt år 2000 och är sedan 2001 ECAR diplomate.
 

Lene Forsberg, Kassör

Jag tog examen SLU 2007. Har efter det jobbat på bland annat Västerort djursjukhus och regiondjursjukhuset Bagarmossen. Nu jobbar jag som klinikveterinär på Tyresö Djurklinik sedan 2012.
Jag har AI-kompetens på hund och störst intresse för internmedicin, endokrinologi och reproduktion. 
Hemma har jag tidigare haft katter men just numer finns endast småbarn och dammråttor i hushållet.  

Jenny Holmberg, Sekreterare
Jag tog examen från KVL (Köpenhamn) 2006. Efter det har jag jobbat på Djursjukhuset Malmö och regiondjursjukhuset i Helsingborg dels inom kirurgi och som ansvarig för reproduktionspatienter. Sedan nyligen har jag börjat jobba på Öresunds veterinärklinik i Malmö och ska starta upp reproduktionsverksamheten där.
Jag har steg 1 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och har AI-kompetens på hund.

Ida Hallberg, Ledamot
Jag tog examen från SLU 2014. Efter en kort period på DV har jag jobbat med smådjur på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. 2016 började jag min forskarutbildning inom reproduktion (men med inriktning mot IVF och miljögifter) och har även påbörjat ett ECAR residency. 

Lisa Elzén, Ledamot
Jag jobbar som klinikveterinär på Anicura i Falun/Ludvika. 


Föreningens stadgar

Uppdaterat på årsmötet 2015-10-12
 § 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Sällskapet för smådjursreproduktion med säte i Uppsala kommun. Föreningen bildades 1994-09-11.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§2. Ändamål
Föreningens ändamål är att vara en fristående ideell föreing som skall hjälpa medlemmarna att hålla sig ajour med aktuella rön inom ämnet smådjursreproduktion genom att informera om nyheter, kongresser, litteratur etc. Detta kräver aktiv medverkan av medlemmarna. Föreningen samlas en gång per år för utbyte av erfarenheter, vidareutbildning samt för att avhålla årsmöte.
§3.Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
§4. Firmateckning
Kassören och ordföranden har rätt att oberoende av varandra teckna föreningens firma.
§5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1/1- 31/12.
§6. Stadgeändring
Årsmötet äger vid ¾ -dels majoritet av närvarande medlemmar rätt att ändra stadgar varvid fullmaktsröstning ej accepteras.
§7. Upplösning av föreningen
Årsmötet äger vid ¾ -dels majoritet av närvarande medlemmar rätt att besluta om föreningens upplösning. Eventuella kvarvarande tillgångar vid föreningens upplösning doneras till Institutionen för Kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU, att användas för forskning inom ämnet smådjursreproduktion.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§8. Medlemskap
Medlem i föreningen ska vara legitimerad veterinär eller legitimerad djursjukskötare/godkänd legitimerad sköterska. Medlem upptas i föreningen efter skriftlig anmälan och erläggande av medlemsavgift till styrelsen.
§9. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställes årligen av årsmötet.
§10. Årsmöte
Föreningen avhåller årligen årsmöte. Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast en månad före årsmötet.
§11. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 1/3-del av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen med personlig namnteckning därom gjort framställning eller  då revisor så begär. Kallelse till extra årsmöte sker skriftligen till medlemmarna personligen minst  14 dagar i förväg. På extra årsmöte kan endast ärenden angivna i kallelsen behandlas.
§12. Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte eller extra årsmöte tillkommer envar medlem med en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal äger ordföranden utslagsröst. Rösträtt får utövas genom fullmakt, dock endast med en fullmakt per person.
§13. Omröstning
I händelse av omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet undantaget stadgeändring eller föreningens upplösning då § 6 och § 7 gäller. Vid personal tillämpas relativ majoritet.
§14. Valbarhet
Valbar till styrelse, suppleant och valberedning är medlem av föreningen.
§15. Ärenden vid årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
5. Kallelsens riktighet
6. Föredragningslistans godkännande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under samma tid
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. I denna fråga äger ej styrelsens ledamöter rösträtt
10. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det nästkommande verksamhetsåret
11. Val av styrelseordförande på ett år
12. Val av halva antalet styrelseledamöter på två år
13. Val av revisor och revisorssuppleant . I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Behandling av övriga frågor
17. Behandling av motioner
18. Mötets avslutande
§17. Motioner
Enskild medlem äger rätt att genom motion få ärende behandlat på årsmöte. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast  14  dagar före årsmötet.

VALBEREDNINGEN
§18. Valberedningens sammansättning
Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet

REVISORER
§19. Revision
Revisor väljs av årsmötet. Revisorn skall fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
§20. Sammansättning
Styrelsen består av ordförande med mandattid på ett år, tre ledamöter med mandattid på två år, en suppleant med mandattid på 2 år. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. Suppleant ska kallas till styrelsemöte och äger där närvaro- och yttranderätt. Styrelsen har själv att konstituera sig och inom sig fördela arbetsuppgifterna. En kassör och en sekreterare utses. Styrelseuppdrag är oavlönade.
§21. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att
-          Tillse att för föreningen gällande lagar och förordningar följs
-          Upprätta och upprätthålla en medlemsförteckning
-          Verkställa av årsmötet fattade beslut
-          Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
-          Ansvara för och förvalta föreningens medel och tillse att det alltid finns 100 000 kr på kontot för oförutsedda utgifter
-          Tillställa revisorn räkenskaper enligt §19
-          Förbereda årsmöte
§22. Kallelse
Styrelsen  sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.
§23. Protokoll
Vid styrelsesammanträde och årsmöte ska föras protokoll som ska justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två utöver ordförande vid årsmöte.